За БМГК


Българската минно-геоложка камара е националнопредставителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България, учредена през 1991 г.


Камарата е член на Българската стопанска камара, на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, на Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали /ЕВРОМИН/ и на Европейската асоциация за въглища и лигнити /ЕВРОКОЛ/.


Българската минно-геоложка камара подкрепя Глобалния договор на ООН и е активен член на Българската мрежа на ГД на ООН.


Към момента тя обединява 100 дружества и организации от осем подбранша: „Добив на метални полезни изкопаеми”, „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални материали”, „Добив на нефт и природен газ”, „Въгледобив (твърди горива)”, „Добив на инертни и строителни материали”, „Добив на скалнооблицовъчни материали”, „Геология”, „Обслужващи бранша дейности – наука, инженеринг, минно строителство, търговия и др.”. Членуващите в БМГК осигуряват висока представителност – от 50 до 100% от всички компании, работещи в съответните подбраншове. Те формират около 5% от брутния вътрешен продукт на страната, работни места за 30 хил. души и чрез други, свързани с тях дейности, на още 120 хил. души.


Основните цели на Българската минно-геоложка камара са:


- подпомагане и насърчаване на своите членове в тяхната дейност;


- представителство на членовете си и защита на техните интереси;


- представителство на българския бизнес в минната индустрия пред държавните органи, органите за социално сътрудничество и партньорство, браншовите бизнес сдружения на национално и международно ниво и европейските институции;


- представителство и участие в колективното трудово договаряне и тристранното сътрудничество; сключване на отраслов (браншов) колективен трудов договор съгласно Кодекса на труда;


- изготвяне на становища по проекти на нормативни и подзаконови актове, засягащи минния бранш;


- съдействие за повишаване на квалификацията на заетите в бранша и за подобряване на условията на труд;


- съдействие за привличането на инвестиции в бранша;


- осигуряване на устойчиво и екологично развитие на минното дело, като се гарантират и обществените интереси;


- международно сътрудничество с подобни европейски и световни организации с цел изучаване на най-добри практики;


- повишаване имиджа на българския минно-добивен бранш в страната и в чужбина.


Основните партньори на БМГК са:


- Държавните институции - Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на финансите, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Народно събрание, местна власт;


- Индустриални организации - Българската стопанска камара (БСК), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали (ЕВРОМИН), Европейската асоциация за въглища и лигнити (ЕВРОКОЛ).


- Научни и академични институции -  МГУ „Св. Иван Рилски” и Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия.


- Браншови синдикални организации – Федерация на независимите синдикати на миньорите към КНСБ и Синдикална миньорска федерация "Подкрепа".


БМГК подкрепя Глобалния договор на ООН и е член на БМГД на ООН.